Regulamin zakupów

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem www.dlamarynarza.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Definicje Regulaminu:
  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie
  Towar  – produkt oferowany przez sklep do sprzedaży
  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.dlamarynarza.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towaru
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.dlamarynarza.pl w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Aby złożyć zamówienie oraz dokonać zakupu Towaru w Sklepie Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres do wysyłki zamówionego Towaru.
 6. Podanie danych przez Klienta odbywać się może na dwa sposoby:
  a) poprzez formularz rejestracyjny, co umożliwia otrzymywanie informacji handlowych na podany przez Klienta adres e-mail po wyrażeniu na to zgody przez Klienta,
  b) poprzez wypełnienie formularza [podczas jednorazowego zakupu], z tym, że podanie danych Klienta w tym przypadku, nie upoważnia Sprzedającego do wysyłania informacji handlowych Klientowi

 2 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Agnieszka Jamroż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AgaLook Agnieszka Jamroż, adres: ul. Będomińska 18, 80-298 Gdańsk, NIP 7431776708, REGON: 221763824 zwany dalej: „Administratorem”. Klient może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: bok@dlamarynarza.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja umowy pomiędzy Klientem a Administratorem,  zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych jest  art.  6  ust.  1  lit.  b rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  Klient jest stroną)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez  okres niezbędny do realizacji umowy i wykonywania przez Klienta praw związanych zawartą umową, w szczególności rękojmi Sklepu za wady, reklamacji, odstąpienia od umowy.
 6. Administrator przekaże dane osobowe Klienta następującym kategoriom odbiorców: firmy wysyłkowe (Poczta Polska, firmy kurierskie).Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego  ani  do organizacji międzynarodowych.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich  danych,  ich  sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o  dane  osobowe Klienta  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zamówienia.
 12. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych.
 13. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celu przekazania ich podmiotom trzecim.
 14. Sklep przechowuje pliki Cookies na komputerze Klienta w celu utrzymania sesji, co gwarantuje Klientowi płynne poruszanie się po stronach Sklepu bez utraty zapisanych w Koszyku Towarów oraz na potrzeby statystyk oglądalności stron Sklepu.

3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu, wybierając Towary za pomocą przycisku „Do koszyka”, następnie klikając w przycisk „złóż zamówienie”. Aby zakończyć proces składania zamówienia, Klient może zarejestrować się w Sklepie lub wybrać opcję zakupu jednorazowego, zgodnie z §1pkt 6.
  b) poprzez wiadomość e-mail, wpisując interesujące Klienta Towary i ich ilość oraz podając adres i wybrany sposób wysyłki.
  c) telefonicznie podając interesujące Klienta Towary i ich ilość oraz podając adres e-mail, adres do wysyłki i wybrany sposób wysyłki.
 2. Bez względu na wybrany sposób złożenia zamówienia, o których mowa w §3 pkt 1, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, widniejące przy Towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład Towaru, termin i sposób dostawy. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 4. Informacje dotyczące całkowitych kosztów zamówienia widoczne są w podsumowaniu zamówienia, po wybranym przez Klienta sposobie płatności oraz rodzaju przesyłki.

 4 WYSYŁKA TOWARU

 1. Sklep dokonuje wysyłki Towaru za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Czas wysyłki Towaru, podany na stronie każdego z oferowanych przez Sklep produktów, liczony jest w dniach roboczych, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, tj.:
  a) od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybranej płatności za pobraniem
  b) od momentu zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedającego, w przypadku wybranej przez Klienta przedpłaty.
 3. Sklep nie ma wpływu na opóźnienia leżące po stronie firm kurierskich.

5 REKLAMACJE

 1. Zgodnie z art. 43 c ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sklep nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 
 3. Klient może zgłosić reklamację w formie elektronicznej na adres: bok@dlamarynarza.pl lub w formie tradycyjnej na adres: ul. Będomińska 18, 80-298 Gdańsk.
 4. Sklep w ciągu 14 dni udzieli odpowiedzi na reklamację i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. 
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać jego naprawy lub wymiany. 
 6. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Sklep dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 8. Klient udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 9. Klienta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
         
  a) Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
          b) Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
          c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, 
          d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, 
          e) z oświadczenia Sklepu, lub okoliczności, wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie, albo bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 12. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków z tytułu reklamacji.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego zwrotu.
 14. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar wraz z paragonem powinien być stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Bezpośrednie koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient. Koszt ten stanowi koszt wysyłki listu poleconego. Klient nie może wysyłać przesyłki za pobraniem – zwracany towar przed zwrotem pieniędzy musi być sprawdzony przez Sklep. W przypadku gdy Klient jednak wyśle przesyłkę za pobraniem Sklep nie odbierze przesyłki.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na odległość przez Klienta Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 5. 14-dniowy termin na zwrot pieniędzy na konto Klienta ulega wydłużeniu w przypadku nie otrzymania przez Sklep zwracanego przedmiotu umowy – do czasu jego otrzymania + czas niezbędny na sprawdzenie stanu zwróconego towaru.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7 OBNIŻKA CENY

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.

 2. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sklep lub do odwołania.

 3. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny Sklep poda najniższą cenę stosowaną przez Sklep w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

8 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.001.2023 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wskazuję, iż konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze  Sklepem internetowym pod adresem: ul. Będomińska 18, 80-298 Gdańsk, adres email: bok@dlamarynarza.pl numer telefonu: +48.583334696.