Regulamin zakupów

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem www.dlamarynarza.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Definicje Regulaminu:
  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie
  Towar  – produkt oferowany przez sklep do sprzedaży
  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.dlamarynarza.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towaru
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.dlamarynarza.pl w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Aby złożyć zamówienie oraz dokonać zakupu Towaru w Sklepie Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres do wysyłki zamówionego Towaru.
 6. Podanie danych przez Klienta odbywać się może na dwa sposoby:
  a) poprzez formularz rejestracyjny, co umożliwia otrzymywanie informacji handlowych na podany przez Klienta adres e-mail po wyrażeniu na to zgody przez Klienta,
  b) poprzez wypełnienie formularza [podczas jednorazowego zakupu], z tym, że podanie danych Klienta w tym przypadku, nie upoważnia Sprzedającego do wysyłania informacji handlowych Klientowi

 2 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Agnieszka Jamroż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AgaLook Agnieszka Jamroż, adres: ul. Będomińska 18, 80-298 Gdańsk, NIP 7431776708, REGON: 221763824 zwany dalej: „Administratorem”. Klient może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: bok@dlamarynarza.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja umowy pomiędzy Klientem a Administratorem,  zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych jest  art.  6  ust.  1  lit.  b rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  Klient jest stroną)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez  okres niezbędny do realizacji umowy i wykonywania przez Klienta praw związanych zawartą umową, w szczególności rękojmi Sklepu za wady, reklamacji, odstąpienia od umowy.
 6. Administrator przekaże dane osobowe Klienta następującym kategoriom odbiorców: firmy wysyłkowe (Poczta Polska, firmy kurierskie).Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego  ani  do organizacji międzynarodowych.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich  danych,  ich  sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o  dane  osobowe Klienta  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zamówienia.
 12. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych.
 13. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celu przekazania ich podmiotom trzecim.
 14. Sklep przechowuje pliki Cookies na komputerze Klienta w celu utrzymania sesji, co gwarantuje Klientowi płynne poruszanie się po stronach Sklepu bez utraty zapisanych w Koszyku Towarów oraz na potrzeby statystyk oglądalności stron Sklepu.

3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu, wybierając Towary za pomocą przycisku „Do koszyka”, następnie klikając w przycisk „złóż zamówienie”. Aby zakończyć proces składania zamówienia, Klient może zarejestrować się w Sklepie lub wybrać opcję zakupu jednorazowego, zgodnie z §1pkt 6.
  b) poprzez wiadomość e-mail, wpisując interesujące Klienta Towary i ich ilość oraz podając adres i wybrany sposób wysyłki.
  c) telefonicznie podając interesujące Klienta Towary i ich ilość oraz podając adres e-mail, adres do wysyłki i wybrany sposób wysyłki.
 2. Bez względu na wybrany sposób złożenia zamówienia, o których mowa w §3 pkt 1, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, widniejące przy Towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład Towaru, termin i sposób dostawy. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 4. Informacje dotyczące całkowitych kosztów zamówienia widoczne są w podsumowaniu zamówienia, po wybranym przez Klienta sposobie płatności oraz rodzaju przesyłki.

 4 WYSYŁKA TOWARU

 1. Sklep dokonuje wysyłki Towaru za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Czas wysyłki Towaru, podany na stronie każdego z oferowanych przez Sklep produktów, liczony jest w dniach roboczych, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, tj.:
  a) od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybranej płatności za pobraniem
  b) od momentu zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedającego, w przypadku wybranej przez Klienta przedpłaty.
 3. Sklep nie ma wpływu na opóźnienia leżące po stronie firm kurierskich.

5 REKLAMACJE

 1. Za niezgodność z umową sprzedaży Towaru kupionego przez Klienta, odpowiada Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru, jeśli w terminie 2 m-cy od dnia, w którym stwierdził niezgodność Towaru z umową, poinformuje Sklep o stwierdzonej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, zgodny z umową. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru Koszty związane z przesyłką reklamowanego Towaru do Sklepu oraz naprawionego bądź wymienionego Towaru do Klienta ponosi Sklep.

6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar wraz z paragonem powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Klient nie może wysyłać przesyłki za pobraniem – zwracany towar przed zwrotem pieniędzy musi być sprawdzony przez Sklep. W przypadku gdy Klient jednak wyśle przesyłkę za pobraniem Sklep nie odbierze przesyłki.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na odległość przez Klienta Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 5. 14-dniowy termin na zwrot pieniędzy na konto Klienta ulega wydłużeniu w przypadku nie otrzymania przez Sklep zwracanego przedmiotu umowy – do czasu jego otrzymania + czas niezbędny na sprawdzenie stanu zwróconego towaru.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.